Apr 10, 2011

Rugăciunea care au învăţat pre apostoli Domnul nostru Iisus Hristos

Antim Ivireanul ne explică, în acest text vechi de trei sute de ani, cum trebuie înţeleasă Rugăciunea Domnească, astfel încât, spunând-o, creştinul nu doar să rostească vorbe fără prea mult înţeles, ci să-şi poată îndrepta cugetul şi inima spre înţelesul mai adânc al adresării către Dumnezeu. Interpretarea sfântului nu satisface nevoia de înţelegere a omului de azi, făcând apel exclusiv la Noul Testament. Dar limbajul vechi este fermecător! Capetele înseamnă capitole, în rest toate cuvintele sunt actuale, o minunată probă de rezistenţă a limbii române pe tărâmul religios.
  
Tatăl nostru carele eşti în ceriuri. Aicea ne învaţă să ştim cum că n-avem alt tată făru numai pre Dumnezeu cel din ceriuri, precum la Matheiu, în 25 de capete zice: Şi tată să nu chiemaţi voi pre pământ, pentru că unul iaste Tatăl vostru cel din ceriuri.

Sfinţească-se numele tău. Numele lui Dumnezeu să sfinţéşte cu lucrurile şi cu faptele céle bune, precum la Matheiu, cap 5 zice: Într-acesta chip să strălucească lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vază faptele voastre céle bune şi să slăvească pre Tatăl vostru cel din ceriuri.

Să vie împărăţiia ta. Aicea să roagă sufletul să-şi trimiţă Dumnezeu împărăţiia, adecă ajutorul şi dreptatea, ca să-l păzească curat şi nebântuit de putéria păcatului, dupre cum apostolul cătră romani în 6 capete zice: Să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţ întru pohtele lui.

Fie voia ta, cum în ceriu, aşa şi pre pământ. La această cérere rugăm pre Dumnezeu ca să i să plinească voia pre pământ ca şi în ceriu, adecă precum îngerii în ceriuri să supun voei lui Dumnezeu, spre toate lucrurile, fărde nici o îndoire, într-acesta chip şi pre pământ să să pléce lui şi oamenii, dupe cum zice Pavel în 2 capete cătră filipiséni: Întru numele lui Iisus Hristos tot genunchiul să va pleca cereştilor şi pământeştilor şi celor de supt pământ.

Pâinea noastră cea din toate zilele dă-ne-o noao astăzi. Cu această rugăciune cérem mai vârtos de la Dumnezeu hrana cea preste fire a sufletului, carea iaste cuvântul lui Dumnezeu, după cum la Matheiu, cap 4 zice: Nu numai cu pâine va trăi omul, ce cu tot cuvântul ce iase din rostul lui Dumnezeu.

Şi iartă noao greşalele noastre, cum şi noi ertăm greşiţilor noştri. Această rugăciune ne îndemnează mai mult să ertăm greşalele celor ce ne greşésc noao, ca şi Dumnezeu să iarte păcatele noastre céle ce în toată vrémea greşim de pre cum la Matheiu în 6 capete zice: Lăsaţi şi să va lăsa voao.

Şi nu ne duce pre noi în ispită. Prin rugăciunea aceasta cérem de la Dumnezeu să nu ne ducă la ispita lumii şi a diavolului şi a trupului, pentru că într-acéste trei ispite să cuprinde tot féliul de ispită. Ci păzindu-ne de acéstia, vom fi păziţi de toată altă ispită.

Ce izbăvéşte pre noi de cel rău. Cu această rugăciune cérem de la Dumnezeu să ne mântuiască de tot răul şi de tot păcatul; şi mai ales ne rugăm să izgonească de la noi tot vrajmaşul sufletesc în vrémea morţii.

Că a ta iaste împărăţiia şi putéria şi slava în véci. Amin. Cu acéste cuvinte ne încredinţează cum că de câte am rugat pre Dumnezeu Tatăl cu credinţă curată şi cu nădéjde, de nevoia lui, ca un împărat putérnic, ni le va da, precum la Ioan în 14 capete zice: Şi ori câte veţi cére întru numele mieu, aceasta voiu face.”